Højesteret om sagsomkostninger - Eksklusion af andelshaver

1. september 2023 i sag BS-45278/2022 har Højesteret afsagt kendelse om sagsomkostninger. Der har tidligere været uklarhed om sagens værdi, når en andelshaver bliver ekskluderet. Tidligere har andelsværdien dannet grundlag for sagsomkostningerne, mens der ligeledes har været tale om 1 års boligafgift, samt "friværdien" i andelsboligen skulle danne grundlag for sagsgenstandens størrelse. Højesteret har i nyeste kendelse taget stilling hertil, og kendelsen er desværre ikke "ren".

I bl.a. UfR 2011.347Ø blev sagens værdi opgjort til, hvad der svarede til andelsværdien eksklusiv forbedringer. 

Boligretten tog udgangspunkt i 1 års boligafgift, som var sagens værdi, som Østre Landsret stadfæstede.

Højesteret udtaler følgende:


Andelsboligforeningen A/B X anlagde i 2019 sag mod andelshaver A med påstand om, at han skulle anerkende at være ekskluderet. Ved byrettens dom af 27. oktober 2021 blev A frifundet og tilkendt sagsomkostninger med 35.000 kr. til dækning af hans udgift til advokatbistand i sagen. I omkostningsafgørelsen 8 fastsatte byretten værdien af eksklusionspåstanden til 67.760 kr. svarende til 1 års boligafgift. A kærede omkostningsafgørelsen til landsretten, der stadfæstede afgørelsen.

A har nedlagt påstand om, at sagsomkostningerne skal forhøjes, og han har til støtte herfor i første række gjort gældende, at værdien af andelsboligforeningens eksklusionspåstand er 1.953.400 kr. svarende til den samlede værdi af de to andele.

Højesteret bemærker, at A ikke, som anført af andelsboligforeningen, er afskåret fra at få prøvet spørgsmålet om sagens værdi i forbindelse med kære af byrettens omkostningsafgørelse.

Ved fastsættelse af sagsomkostninger skal der i almindelighed tages udgangspunkt i sagens værdi og karakter, men samtidig tages hensyn til det opnåede resultat, betydningen heraf og advokatarbejdets omfang. Det er herved i lovforarbejderne forudsat, at der skal anvendes samme sagsværdi ved sagsomkostningsfastsættelsen som ved beregning af retsafgift. Det er dog samtidig forudsat, at der skal være et rimeligt forhold mellem de sagsomkostninger, der tilkendes til dækning af advokatsalær, og de advokatsalærer, der faktisk betales, jf. Højesterets dom af 7. maj 2008 (UfR 2008.1848).

Efter retsafgiftslovens § 3, stk. 1, 1. pkt., bestemmes sagens værdi efter påstanden i stævningen. Det fremgår af bestemmelsens forarbejder (Folketingstidende 2004-05, 1. samling, tillæg A, lovforslag nr. L 110, s. 3042-3043), at hvis påstanden er betinget af en modydelse, skal værdien af modydelsen fratrækkes, således at sagens værdi opgøres til nettoværdien af påstanden.

Som medlem af andelsboligforeningen ejer A en andel af foreningens formue, hvortil der er knyttet en eksklusiv brugsret til bolig i foreningen. Medlemskabet indebærer herudover bl.a. ret til at udøve indflydelse i foreningen og pligt til at betale boligafgift. Ved en eksklusion ville A skulle fraflytte og afstå sine andele i foreningen, men han ville samtidig modtage værdien af de afståede andele, som hans brugsret knytter sig til.

Højesteret finder på denne baggrund, at værdien af andelsboligforeningens påstand om eksklusion af A må anses for 0 kr. (vores fremhævning)

Sagsomkostningerne i denne sag må herefter fastsættes med udgangspunkt i det opnåede resultat og den økonomiske betydning heraf samt advokatarbejdets omfang. Andelsværdien skal tillægges en vis betydning, idet denne værdi i almindelighed vil være af betydning for parternes interesse i sagen (vores fremhævning), advokatarbejdets omfang og det med sagsførelsen forbundne ansvar.

Højesteret finder, at sagsomkostningerne for byretten til dækning af udgiften til advokatbistand passende kan fastsættes til 75.000 kr. (inkl. moms). Der er herved lagt vægt på sagens karakter, det opnåede resultat, parternes interesse i sagen og advokatarbejdets omfang. Værdien af andelene på i alt ca. 1,9 mio. kr. er endvidere tillagt en vis betydning. (vores fremhævning).

Det er dermed fortsat uklarhed om, hvad sagens værdi er, når det handler om eksklusion, og ikke mindst i forbindelse med betaling af berammelsesafgift m.v.