Oplysninger og foretningsbetingelser

Klientoplysninger

Som advokat skal vi oplyse vores klienter om følgende:
  • Sangea advokatanpartsselskab, cvr. nr. 43531891 har hjemsted Grydeåsen 6, 2765 Smørum og kan kontaktes på tlf. +45 70 22 01 22 eller e-mail advokat@sangea.dk.
  • Vores advokater er beskikket af Justitsministeriet og medlem og registreret hos Advokatsamfundet og underlagt de advokatetiske regler.
  • Vores advokater er forpligtet til at overholde retsplejelovens regler om god advokatskik og de advokatetiske regler - herunder tavshedspligt, reglerne for hvidvask og interessekonflikt m.fl. 
  • Reglerne for hvidvask medføre, at vi skal identificere og legitimere vores kunder. Derfor skal vi have en kopi af pas/kørekort og en kopi af sundhedsbevis, og vi har pligt til at opbevarer disse. Vi har indberetningspligt til myndighederne, hvis vi har mistanke om hvidvask af midler, jf. lov om forebyggelse af hvidvaskning af økonomiske midler.
  • Vi påser, at der ikke er interessekonflikt, inden vi laver vores opdrag. Det betyder, at du er sikker på uvildig og uafhængig rådgivning.
  • Vi har tegnet den lovpligtige advokatansvarsforsikring og stillet garanti i henhold til Advokatsamfundets regler.  Vores advokatansvarsforsikring er tegnet hos HDI Global Specialty SE, Danmark.

Forretningsbetingelser

Opdrag:
Når vi modtager en henvendelse på en opgaver, udfærdiges enten en skriftlig kontrakt eller et opdrag på opgaven, som skal godkendes af kunden inden påbegyndelse af arbejdet. Opdraget indeholder altid opgavens omfang og prisoplysning. Opgaven løses i overensstemmelse med de advokatetiske regler og retsplejelovens regler for advokater. De immaterielle rettigheder til materiale udarbejdet af Sangea Advokatanpartsselskab og dets ansatte tilhører Sangea Advokatanpartsselskab medmindre andet aftales.

Honorar og priser:
Ved særlige opgaver - både ved opstart eller hvis opgaven ændres i sagsforløbet - kan der ske fravigelse af ovennævnte timepris. En eventuel ændring vil dog altid være i løbende dialog med kunden. Hvis det ikke er muligt at give en fast pris, så laves et prisestimat. Såfremt vi kan se, at prisestimatet ikke er retvisende, så skal en udvidelse godkendes  af kunden inden vi må fortsætte. Medmindre der er aftalt en fast pris, så er vores timepris som udgangspunkt kr. 3.000 inkl. moms i timen. Vores honorar er som udgangspunkt eksklusiv udlæg eller andre omkostninger. For faste kunder kan der aftales en lavere timepris eller anden rabatordning.

Betaling af faktura:
Driftskonto i Danske Bank - reg. nr. 3409 og konto nr. 13502048.
Ved forsinket betaling tilskrives rykkergebyr og renter efter rentelovens regler. Hvis der rykkes på vegne af en boligforening tilskrives rykkergebyr efter vedtægterne eller lejelovens regler herom. Faktura skal indbetales på driftskontoen med angivelse af fakturanummer. Der udstedes typisk faktura, når opgaven er tilendebragt. Faktura skal betales inkl. moms, og betalingsfristen er 8 dage fra udstedelse af fakturaen.

Klientkontomidler:
Klientkonto i Danske Bank - reg. nr. 3409 og konto nr. 13502056.
Når vi håndtere vores klienters midler, finder Advokatsamfundets regler om klientkonto anvendelse. Klientkonto-vedtægten foreskriver, at klientkontoen afstemmes dagligt og renter enten tilskrives eller påløber (negativ rente) klienten. Klientkontomidlerne er dækket af indskyder - og garantiordningen, jf. lov om indskyder og investorgarantiordning. Pr. 1. juni 2015 er der en begrænsning på 100.000 euro, der er beskyttet pr. klient pr. pengeinstitut. Sangea Advokatanpartsselskab er ikke ansvarlig for, at pengeinstituttet bliver nødlidende eller, at Indskydergarantifonden dækker det indestående beløb.

Tilfredshed og kritik:
Vi lever af tilfredse kunder, og hvis kunderne ikke er tilfredse, så opfordrer vi altid til dialog. Vi er underlagt de advokatetiske regler hos Advokatsamfundet (som advokater), samt de etiske normer hos Ejendom Danmark (som administrator). Hvis vi i fællesskab ikke finder en tilfredstillende løsning, kan der indgives klage til Advokatnævnet under Advokatsamfundet. Advokatnævnet kan kontaktes på Advokatnævnes Sekretariat, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatsamfundet.dk/Advokatnaevnet.aspx - e-mail: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk

Forsikring:
Vi har tegnet advokatansvarsforsikring og garantiordning i henhold til Advokatsamfundets regler via Danske Advokater & Söderberg & Partners hos HDI Global Specialty SE, Danmark, cvr. nr. 41268638, Langebro 3F, 1411 København K.

Tavshedspligt og fortrolighed:
Alle medarbejdere hos Sangea Advokatanpartsselskab er underlagt tavshedpligt. Det betyder, at alle oplysninger som vi modtager om og fra vores kunder i forbindelse med en opgave, behandles fortroligt, med mindre der er tale om oplysninger af ikke fortrolig karakter eller, at der foreligger samtykke fra kunden, der ikke er i strid med persondatalovgivningen.

Værneting og lovvalg:
Vores advokatarbejde og disse forretningsbetingelser er underlagt dansk ret, og tvister mellem vores kunder og Sangea Advokatanpartsselskab kan kun indbringes for danske domstole.